Wildbeheereenheid Haarlemmermeer en omstreken

Wildbeheer als onderdeel van natuurbeheer ook in de polder

Haas

Haas

Het haas komt in vrijwel alle jachtterreinen in Nederland voor, plaatselijk zelfs zeer talrijk. Het is daarom een zeer belangrijke wildsoort in het landschap van onze “cultuur” Op basis van de laatste tellingen in Nederland, wordt de herfststand de laatste 10 jaar geschat op ruwweg zo’n 300.000 tot 600.000 hazen.


Fazant

Fazantenhaan

De aanwezigheid van fazanten hangt nauw samen met de aanwezigheid van dekking, rust, voedsel en vooral water. De fazant is een standvogel van half open en besloten landschappen. Verruigde terreinen en grienden vormen een ideale leefomgeving. In landbouwgebieden met enige variatie en dekking komen ook redelijke dichtheden voor. De fazant heeft een zeer brede verspreiding en is in Nederland een talrijke broedvogel.

Wilde eend

Wilde eendOveral in ons land zijn wilde eenden: in de polders, om en nabij grote wateren, in de stadsparken. De wilde eend is de enige nog bejaagbare waterwildsoort in Nederland. In Nederland zijn het gehele jaar eenden te vinden maar vooral in de winter stijgt hun aantal: tussen de half en één miljoen overwinteren hier.

Konijn

Konijn

Het konijn is één van de vijf bejaagde wildsoorten. Dit wil zeggen dat er tijdens het jachtseizoen op gejaagd mag worden. Het jachtseizoen voor konijnen loopt van 15 augustus tot en met 31 januari. Daarnaast kunnen konijnen lokaal veel schade aanrichten. In heel Nederland mag de schade gedurende het gehele jaar met het geweer bestreden worden.

Houtduif

Houtduif

De houtduif,  (bosduif, ringduif, koolduif, of in jagerstaal: "blauwe") is de grootste van de in Nederland voorkomende duivensoorten. Het verspreidings- en broedgebied beslaat Europa, west-en midden-Azië, noord-Afrika, het Middellandse Zeegebied tot in India. In winter en voorjaar komen grote groepen blauwen van de Scandinavische landen naar Nederland.

Patrijs

Patrijs

Hoewel de patrijs volgens de Flora- en Faunawet tot de zes wildsoorten hoort, komt de patrijs tot op dit moment zo weinig voor dat de soort op de Rode lijst staat. De jacht op de patrijs is dus niet geopend. 

De Stichting Beheer Natuur en Landschap stimuleert de Wildbeheereenheden (WBE's) om maatregelen te treffen tot herstel van de patrijzenpopulaties. Dit gebeurt door het aanbrengen van meer variatie in het landschap, het aanbrengen van broeddekking en het inzaaien van 'patrijsvriendelijke' gewassen die veel door insecten worden bezocht.