Wildbeheereenheid Haarlemmermeer en omstreken

Wildbeheer als onderdeel van natuurbeheer ook in de polder

Flora en Faunawet

De Flora- en faunawet is er om planten- en diersoorten die in Nederland in het wild voorkomen te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld het verwijderen van bepaalde planten en het verstoren van sommige dieren. In bepaalde situaties mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing of vrijstelling nodig.

De Flora- en faunawet is een ‘kaderwet’. Dat betekent dat er alleen algemene principes en verantwoordelijkheden in staan. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

Sommige bepalingen uit de Flora- en faunawet zijn het gevolg van afspraken op internationaal en Europees niveau, zoals de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en het CITES-verdrag. Lees de wetstekst van de Flora- en faunawet.

Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Flora- en faunawet schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen, dit noemen we ook wel de zorgplicht. Volgens deze zorgplicht moet iedereen zorgvuldig omgaan met zijn of haar omgeving.

De Flora- en faunawet kunt u hier nalezen.

Nieuwe wet natuurbescherming

De nieuwe Wet Natuurbescherming vervangt straks 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2017.

De invoering van de nieuwe natuurwetgeving, die voorziet in gemoderniseerde, vereenvoudigde regels, in decentralisatie van bevoegdheden en taken naar provincies en in een goede aansluiting op het omgevingsrecht, ligt daarmee in het verschiet.